Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

Produkt wycofany u Producenta. Polecamy:


Roundup Hobby Al Spray 1l Chodniki Podjazdy Substral

80,50 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Substral

Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

Szybko działający środek chwastobójczy, wspomagający walkę z uciążliwymi chwastami w ogrodzie, wokół domu, na działkach. Idealny do ścieżek, podjazdów, patio ( i innych powierzchni twardych i półtwardych) oraz do stosowania wokół podstawy róż, krzewów i drzew.

Całkowicie naturalny! Bez szkodliwego glifosatu i innych środków chemicznych! Forma wydajnego koncentratu w opakowaniu o pojemności 1 litr.

Działanie chwastobójcze SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral niszczy zielone, nadziemne części roślin, mające bezpośredni kontakt ze środkiem. U roślin opryskanych następuje zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacja, a następnie zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych (wysokość nie więcej niż 10 cm), w warunkach sprzyjających intensywnemu ich wzrostowi.

 • Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz kolczasty, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczykowaty, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec zwyczajny, żółtlica owłosiona, żółtlica drobnokwiatowa.
 • Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Naturalny środek na chwasty to SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

Bezpieczny dla gleby, naturalny produkt. Ulega całkowitej biodegradacji. Alternatywa dla osób, które poszukują naturalnych rozwiązań w ogrodzie oraz unikają preparatów opartych na glifosacie, czy innych substancjach chemicznych.

 • Efekty widoczne już po 2 godzinach,
 • 100% naturalna substancja aktywna zastosowana w preparacie (kwas pelargonowy),
 • Umożliwia ponowne sadzenie lub wysiew już 24 godziny po aplikacji,
 • Nie zawiera glifosatu,
 • Uniwersalny środek chwastobójczy do stosowania na niechcianą roślinność,
 • Ulega całkowitej biodegradacji

Zawartość substancji aktywnej

Koncentrat: Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 565g/l (59,1 %)

Gotowy do użycia: Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 43g/l (4,31 %)

Sposób użycia SUB AntyChwast NATUREN Total Ultra 1000ml Substral

 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 23 ml środka w 300-500 ml wody/10 m²
 • Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych
 • Stosować od kwietnia do listopada w fazie aktywnego wzrostu chwastów
 • Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: max. 4, w odstępach: 7-21 dni
 • Korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS07
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.
Zwroty EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Dodatkowe zwroty : SP1 : Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 1. Bardzo dobra Oloo123 on 18.01.2021
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Mega skuteczny

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi