Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Karate Zeon 050CS Target Zwalcza Szkodniki Owoców i Warzyw

Karate Zeon 050CS Target Zwalcza Szkodniki Owoców i Warzyw

Środek przeznaczony do walki ze szkodnikami ssącymi i gryzącymi roślin warzywnych i owocowych. W szczególności pomocny w zwalczaniu mszyc, gąsienic, wciornastków, stonki ziemniaczanej, miseczników i innych.

10,00 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

10,00 zł

Szczegóły

Karate Zeon 050CS Target Zwalcza Szkodniki Owoców i Warzyw

Preparat przeznaczony do zwalczania szkodników rołśin ssących i gryzących. Wykazuje się szybki i skutecznym działaniem. Składnik czynny, który wchodzi w ogólny sk lad preparatu to lambda-cyhalotryna, czyli substancja wykorzystywana od lat i o udowodnionym działaniu w ogrodnictwoie. Środek Karate Zeon 050 CS to niezastąpiony produkt, aby rośliny były wolne od szkodników.

Sposób działania Karate Zeon 050 CS

Na szkodniki roślin preparat wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowem co oznacza, że owadu po kontakcie bezprośrednim z substancją lub po zjedzeniu jej umierają. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe, co oznacza, że pokrywa jej powierzchnie umożliwiając szkodnikom zjedzenie trucizny lub kontakt fizyczny z nią.

Zalety Karate Zeon 050 CS

  • szybki oraz skuteczne działanie

  • działa kontaktowo oraz żołądkowo na szkodniki

  • na roślinie działa powierzchniowo

  • łatwy w użyciu

Zastosowanie Karate Zeon 050 CS

Preparat stosuje się w zwalczaniu uporczywych szkodników roślin uprawnych. W szczeg olności zaleca się wykonanie zabiegu nim kiedy stwierdzimy obecność na naszych roślinach takich szkodników jak: mszyce, mączliki, wciornastki, skoczek różany, misecznik, owocnic jabłkowych.

Sposób użycia Karate Zeon 050 CS

Preparat zaleca się stosować w okresie od połowy marca do połowy września poza okresami wzmożonej aktywności owadów zapylających. Środek występuje w postaci koncentratu, który należy rozcieńczyć z woda w proporcjach zalecanych przez producenta w zależności od uprawy oraz szkodnika atakującego. Zabieg wykonać należy z wykorzystaniem opryskiwacza ręcznego.

Dawkowanie Karate Zeon 050 CS

KUKURYDZA CUKROWA – 2 ml w 3-4 L wody

ZIEMNIAK:

  • stonka ziemniaczana - 1,2-1,6 ml w 3-4 L wody
  • mszyce – 1,6-2 ml w 3-4 L wody

JABŁOŃ – 1,5-2 ML W 5-7,5 L wody

CEBULA – 1,2 ml w 4-5 L wody

KAPUSTA – 1,2 ml w 2-6 L wody

ARONIA – 2 ml w 5-7,5 L wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENI E (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :

Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie:
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Reagowanie:
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.
Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem