Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Chlortix Oxy Aktywny Tlen Tabletki 1kg Target

Chlortix Oxy Aktywny Tlen Tabletki 1kg Target

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci:  tabletki 50 sztuk po 20 g. Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

75,01 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Chlortix Oxy Aktywny Tlen Tabletki 1kg Target

Chlortix Oxy Aktywny Tlen Tabletki 1kg Target

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci:  tabletki 50 sztuk po 20 g. Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

  • Escherichia coli

  • Pseudomonas aeruginosa

  • Staphylococcus aureus

  • Enterococcus hirae

  • Legionella pneumophila

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 7,2-7,6. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować preparat Chlortix Oxy Aktywny Tlen Tabletki 1kg Target (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h). Dawkowanie przeprowadzić wieczorem przez bezpośrednie wsypanie odpowiedniej ilości preparatu do wody wzdłuż krawędzi basenu, lub też wlanie roztworu wcześniej już rozpuszczonego w plastykowym pojemniku. Podczas użytkowania basenu zaleca się kontrolować stężenie ilości tlenu w wodzie. Można korzystać z baseny gdy stężenie tlenu znajduje się na poziomie 8-15mg/l. Czynność powtórzyć co 3-6 dni.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo
Substancje stwarzające zagrożenie
Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu (KPMS)
wodorosiarczan(VI) potasu
peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Informacje uzupełniające
EUH208 Zawiera peroksodisiarczan(VI) dipotasu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wymagania dotyczące zamknięć zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia
Opakowanie musi być wyposażone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niewidomych.
Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem