Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Środek na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral

Środek na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral

Dzybkodziałający środek chwastobójczy o składzie opartyna na sybstrancji naturalneh. Biodegradowalny w glebie.

37,99 zł

Marka: Substral

* Wymagane pola

37,99 zł

Szczegóły

Środek na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral

Środek na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral to zaawansowany preparat chwastobójczy o 100% naturalnej substancji aktywnej, która ulega biodegradacji w glebie. Skutecznie eliminuje chwasty już po 24 godzinach od zastosowania, a pierwsze efekty widoczne są już po zaledwie 2 godzinach. To wydajny koncentrat, który ułatwia walkę z niechcianymi roślinami w ogrodzie.

Zalety Środka na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral

  • naturalny skład

  • koncentrat do sporządzenia oprysku

  • do całorocznego stosowania

  • pierwsze efekty już po 2 godzinach

Herbicyd ten działa nalistnie, eliminując zielone, nadziemne części roślin, które miały bezpośredni kontakt z preparatem. Po opryskaniu rośliny, dochodzi do uszkodzenia ich błon komórkowych i odwodnienia, co skutkuje zatrzymaniem wzrostu, deformacją i w końcu zamieraniem. Największą skuteczność osiąga w przypadku chwastów, które znajdują się we wczesnych fazach rozwoju, zazwyczaj nie przekraczających 10 cm wysokości, a działanie preparatu jest bardziej efektywne w ciepłe i słoneczne dni. Po zastosowaniu można zauważyć pierwsze objawy działania środka, takie jak nekrozy na zielonych częściach roślin, już po 2-3 godzinach od zabiegu.

Środek na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral jest przeznaczony do szerokiego zastosowania na ścieżkach, podjazdach, patio, wzdłuż ogrodzeń, ścian, żywopłotów, nieużytkowanych rabatów i grządek, przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, a także wokół krzewów i drzew ozdobnych. Ważne jest, aby nie stosować go na trawniku.

Sposób użycia i dawkowanie Środka na Chwasty AntyChwast Total Ultra Naturen Substral

Środek jest przeznaczony do sposowania z wykorzystaniem opryskiwaczy ręcznych. Zalecana dawka środka do sporządzenia roztworu wodnego to 23 ml na 300-500 ml wody. Takie proporcje dydykowane sa na 10 m2 powierzchni.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS07
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.
Zwroty EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Dodatkowe zwroty : SP1 : Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem