Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Starane Trawniki Target Zwalcza Chwasty na Trawniku

Starane Trawniki Target Zwalcza Chwasty na Trawniku

Środek chwastobójczy przeznaczony do walki z chwastami dwuliściennymi na trawniku. Szczególnie polecany do zwalczani koniczyny, mniszka oraz babki. Chętnie wybierany do walki z chwastami na boiskach sportowych, polach golfowych oraz przydomowych trawnikach.

40,59 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

40,59 zł

Szczegóły

Starane Trawniki Target Zwalcza Chwasty na Trawniku

Środek przeznaczony jest do waliki z chwastami trawników ogrodowych oraz obiektów sportowych takich jak boiska czy pola golfowe. Preparat niczy popularne chwasty takie jak babka lancetowata, koniczyna, mniszek i inne. Dzięki skierowaniu działania wyłącznie na grupę chwastów dwuliściennych preparat jest bezpieczny dla samej darni trawnika, nie niszcząc jej, a jedynie pozbawiając chwastów w szybki i kompleksowy sposób.

Sposób działania Starane Trawniki

Preparat działa w sposób układowy. Oznacza to, że po wykonanym zabiegu substancje czynne, których w tym przypadku mamy aż 3, wnikają do wnętrza rosliny. Tam krążą w jej sokach docuerając do części zielonych oraz systemu korzeniowego. W ten sposób roślina zostaje znicznona w sposób bezpieczny dla trawnika,a jej ponowny wzrost zostaje uniemożliwiony.

Zalety Starane Trawniki

  • usuwa chwasty dwuliścienne

  • w walce z chwastami nie niszczy trawnika

  • na trwnik, boisko, pole golfowe

Zastosowanie Starane Trawniki

Środek stosuje się w walce z chwastmi dwuliściennymi występujących na trawnikach, polach golfowych oraz boiskach sportowych. Doskonale radzi sobie z chwastemi takimi jak: babka lancetowata, mniszek pospolity, niezapominajka polna, szczaw tępolistny, przytulia czepna, maruna bezwonna, stokrotka pospolita, gwiazdnica pospolita, koniczna biała, babka zwyczajna.

Sposób użycia Starane Trawniki

Preparat występuje w postaci płynnego koncentratu i służy do stworzenia roztworu wodnego, który następnie za pomoca opryskiwacza ręcznego należy rozpylic na powierzchni, gdzie chwty mają zostać wyeliminowane. Pierwsze oznaki działania środka widoczne będą po 1 lub 2 dniach. Preparat zaleca się stosować w okresie od połowy marca do połowy września.

Dawkowanie Starane Trawniki

Zalecaną dawką jest roztwór z 30-40 ml środka w 2-3 L wody. Oprysk przygotowany w ten sposób wystarczyć powinien na powierzchnie do 100 m2.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :
Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie:
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Reagowanie:
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.
Likwidacja (lub utylizacja) odpadów:
P501 Likwidować zawartość/pojemnik zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem